null Akademiskt skrivande vid Åbo Akademi

Noterat 2/2002

Akademiskt skrivande vid Åbo Akademi

Akademiskt skrivande är ett treårigt projekt som beviljades 400 000 mk av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse i slutet av år 2000, men projektet inledde sin verksamhet hösten 2001. Projektet har som mål att stödja och förbättra studenternas svenska. Idén om ett projekt väcktes ursprungligen av studenterna.

Den praktiska verksamheten utgår dels från att kurser i vetenskapligt skrivande utvecklas, dels från att de studenterna ska få stöd i sitt skrivande. Skrivstödet består både av handledning under skrivprocessen och av kommentarer från språkgranskarna.

Under arbetet med uppsatser och avhandlingar erbjuds studenterna individuell skrivhandledning. Den sköts av längre hunna svenskstuderande som har fått utbildning i att handleda skribenter. Skribenterna får lämna in en text, som en skrivhandledare läser igenom. Efter det träffas skribenten och skrivhandledaren för en genomgång.

Språkgranskningen har också utvecklats och gjorts mer pedagogiskt inriktad. Det innebär t.ex. att språkgranskarna skriver ett utförligt utlåtande om fackuppsatser och kandidatavhandlingar, för att skribenterna ska få information om såväl starka som svaga sidor i sin språkbehandling. I utlåtandena informerar språkgranskarna dessutom om hjälpmedel som skribenten rekommenderas använda.

Under de första projektmånaderna satsade projektet på utbildning. Tack vare tilläggsresurser från Svenska kulturfonden och Jubileumsfonden kunde Lars Melin, docent i nordiska språk vid Stockholms universitet, knytas till Åbo Akademi som gästprofessor. Han deltog aktivt i utbildningen av skrivhandledare och språkgranskare, förutom att han höll språkvårdskurser för akademipersonalen och för forskarstuderande.

Under läsåret har antalet kurser i vetenskapligt skrivande kunnat utökas, vilket har gett mindre grupper. Också innehållsmässigt har kurserna utvecklats.

Strax före jul kunde skrivhandledningen inledas. Skribenterna kan boka en tid på webben och skickar in sin text i elektronisk form. Själva skrivhandledningen ges i ett s.k. skrivstödsrum som har utrustats med nödvändig referenslitteratur. Handledningen är kostnadsfri för skribenterna.

Inför det kommande läsåret finns dessutom planer på ett pilotprojekt med integrerad skrivhandledning i direkt anslutning till en kurs, där deltagarna skriver en längre text. Till planerna hör också att starta en intern språkjour, för att skribenter ska kunna ringa och fråga råd i enskilda språkfrågor.

Projektledare är Sonja Vidjeskog. Till projektet hör också en deltidsanställd projektplanerare, Linda Huldén, och ett flertal personer som arbetar på arvodesbasis.