null Aleksina Puro får SLS pro gradu-pris

Noterat 2/2014

Aleksina Puro får SLS pro gradu-pris

Svenska litteratursällskapet har på förslag av dess språkvetenskapliga nämnd tilldelat fil.mag. Aleksina Puro ett pris på 1 000 euro för bästa pro gradu-avhandling i svenska språket. Hennes avhandling har titeln ”Många vågar inte" eller "Inte många vågar"? En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation. Avhandlingen är skriven vid Helsingfors universitet.

I sin avhandling studerar Puro flertydiga satser som uppvisar en oklar räckviddsrelation på grund av ordföljden, kvantitetsuttrycken /några/ och /många/ samt negationen /inte/. Hon undersöker vad som sker med flertydigheten när man undersöker konstruktioner med kvantitetsuttryck i konkreta textsammanhang. Puro har skrivit en ambitiös avhandling om ett svårt men intressant ämne. Hon bidrar med nya och värdefulla insikter om ett grammatiskt fenomen som inte undersökts ur samma kontextuella synvinkel tidigare. Med utgångspunkt i sina resultat kan hon ifrågasätta etablerade grammatiska beskrivningar, samtidigt som hon förmår förhålla sig kritiskt till sina egna tillvägagångssätt. Avhandlingen är välskriven och välstrukturerad.