Arbetskonfliktstermer
4/1999

Arbetskonfliktstermer

Strejker och arbetskonflikter är snart aktuella igen och arbets­marknadens svenska språknämnd FackTerm har sammanställt en termlista med arbetskonfliktstermer. Listan presenteras av Nancy Lökfors, medlem i FackTerm.

Strejker och arbetskonflikter handlar den termlista som FackTerm – arbetsmarknadens svenska språknämnd – har samman­ställt. Vi har försökt ta med så många uttryck som möjligt väl medvetna om att en termlista aldrig kan bli heltäckande. Vi står inför en avtalsrörelse vårvintern 2000 och vissa ”vanligtvis välunderrättade källor” låter förstå att konflikttermlistan kommer att behövas. Efter avtalsrörelsen finns det med till visshet gränsande sannolikhet minst ett nytt ord eller uttryck att försöka hitta en svensk motsvarighet till.

Vi vill framhålla att konflikttermlistan är avsedd för personer som översätter till eller skriver på svenska. Listan kan inte förbehållslöst användas andra vägen och vi är medvetna om att en del av de finska termer vi tar upp inte rekommenderas. Vi har dock utgått från att vi måste få med ord som kan förekomma och högst antag­ligt också förekommer i texter om arbetsmarknaden och vi vill därför inte stryka ett ord bara för att det inte rekommenderas som finsk term.

Det vanliga är att vi som skriver på svenska har svårt att hitta adekvata uttryck på vårt modersmål till termer och begrepp på finska. Detta fenomen förekommer naturligtvis också i motsatt riktning. Ett sådant är det utmärkta svenska ordet mangla. Det finska uttrycket sitkeät neuvottelut rekommenderar vi översätts med mangling eller utdragna/långa/segslitna förhandlingar. Vilket – om det finns något – finskt ord eller uttryck kunde då lämpligen motsvara mangla? Neuvotella betyder ’förhandla’, så det går inte.

FackTerm tar gärna emot förslag till översättning av mangla samt förstås kommentarer, för­slag, kompletteringar, rättelser till ordlistan. Skicka dem till vår sekreterare Kesia Sjövall med e-post: kesia.sjovall@kuntaliitto.fi

Förkortningar och förklaringar:

även    ord som föregås av även kan användas men rekommenderas inte i första hand

ibl.      ibland

vard.   vardagligt

def.     definition

jfr       jämför hänvisar till synonymer

 

A

alkamisajankohta       begynnelsetidpunkt; begynnelsedag; oftakonflikt­                                åtgärden (t.ex. strejken) börjar, bryter ut, inleds; strejkstart

alkuperäinen työtaistelu                    primärkonflikt

antaa lakkovaroitus                          varsla om strejk, lägga strejkvarsel

antaa varoitus                                  varsla, utfärda varsel

avoin selkkaus                                 öppen konflikt

B

boikotoida                                        bojkotta

boikotoiminen, boikotointi                  bojkottning  

boikotti  bojkott def. organiserad vägran att ta befattning med någon eller något i                                                                   påtryckningssyfte

boikottitoimenpide, boikottitoimi         bojkottåtgärd, bojkottaktion

E

eturiita                                             intressetvist

eturistiriita                                        intressekonflikt

H

hakukielto, hakusaarto   ansökningsförbud, ansökningsblockad def. fackorganisation uppmanar sina medlemmar att inte söka vissa tjänster/befattningar/arbeten

hidastaa                                           maska (jfr jarruttaa)

hidastus     maskning, maskningsaktion def. konfliktåtgärd i form av avsiktlig sänkning av arbetstempot (jfr jarrutus, italialainen lakko)

hyvityssakko                                     böter, plikt (i lag), oftastrejkböter

I

istumalakko                                      sittstrejk def. arbetsnedläggelse då anställda inte utför något arbete men stannar kvar på arbetsplatsen

 

italialainen lakko                               maskning(jfr hidastus, jarrutus)

J

jarruttaa                                           maska (jfr hidastaa)

jarrutus                             maskning, maskningsaktion (jfr hidastus, italialainen lakko)

julistaa lakko alkaneeksi                    utlysa strejk

julistaa saarto alkaneeksi                   försätta i/förklara i/utfärda blockad

julistaa työsulku                                lockouta

järjestäytyä                                       organisera sig

järjestölakko                                     laglig strejk (jfr laillinen lakko)

järjestötoimenpide, järjestötoimi         facklig åtgärd, facklig aktion

K

kannatuslakko      sympatistrejk, även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, myötätuntolakko, solidaarisuuslakko)

kariutua                                           stranda (t.ex. förhandlingarna har strandat)

keskuslakkotoimikunta                      central strejkkommitté

kiistakysymys                         tvistefråga, stridsfråga, kontrovers (jfr riitakysymys)

korpilakko    vild/olaglig/olovlig(Sv.)/otillåten strejk def. strejk som inte har varslats i enlighet med lagstiftning eller strider mot gällande kollektivavtal (jfr laiton lakko)

korpilakkoilu                                     vilda strejker

L

laajentaa lakkoa etc.                           utvidga, trappa upp strejk etc.

laillinen lakko                                    laglig strejk (jfr järjestölakko)

laiton lakko                       olaglig/olovlig (Sv.)/vild/otillåten strejk (jfr korpilakko)

lakko        strejk, strejkaktion def. arbetsinställelse i syfte att utöva påtryckningar på arbetsgivaren, vanligen organiserad av fackförbund

lakkoaalto                                         strejkvåg

lakkoase                                           strejkvapen

lakkoavustus    strejkunderstöd def. pengar som ett fackförbund betalar sina strejkande medlemmar

lakkoehto, lakkoklausuuli                   strejkklausul

lakkoilija, lakkolainen                        en strejkande, ävenstrejkare

lakkoilla                                           strejka

lakkoilmoitus                                    strejkvarsel

lakkoilu                                            strejk(er), även strejkande

lakkojohtaja                                      strejkledare

lakkojohto;                                       strejkledning;

– paikallinen                                      – lokal

– alueellinen                                      – regional

– keskus-                                          – central

lakkojärjestö        a) strejkande förbund, förbund som utlyst strejk, förbund i strejk (jfr lakkoliitto)

                          b) strejkorganisation, strejkapparat (jfr lakko-organisaatio)

lakkokassa                                        strejkkassa

lakkokenraali (vard.)                           strejkgeneral (vard.), strejkledare

lakkokielto                                        strejkförbud

lakkokokous                                      strejkmöte

lakkolaina                                         strejklån

lakkoliike                                          strejkrörelse

lakkoliitto    strejkande förbund, förbund som utlyst strejk, förbund i strejk (jfr lakkojärjestö)

lakkolupa                                          strejklov, lov att strejka def. tillstånd att strejka

                                                        som centralorganisation ger enskilt förbund

lakko-ohje                                         strejkanvisningar, strejkdirektiv

lakko-oikeus                                      strejkrätt, rätt att strejka

lakko-organisaatio     strejkorganisation, strejkapparat (jfr lakkojärjestö)

lakkopäätös                                       strejkbeslut, beslut om strejk

lakkorahasto                                      strejkfond

lakkoraja                                           strejkgräns

lakkorintama                                      strejkfront

lakkosakko                                        strejkböter

lakkotanssiaiset                                  strejkdans

lakkotilanne                                       strejkläge, strejksituation, ibl.strejk

lakkotoimikunta                                  strejkkommitté

lakkovahti                                          strejkvakt

lakkovalmius                                      strejkberedskap

lakkovaroitus                                      strejkvarsel, varsel om strejk

lakkovartio                                         strejkvakter

lakkovero                                           strejkskatt

lakonalainen      strejkbelagd, strejkdrabbad, uttagen i strejk; som berörs/omfattas av strejk; t.ex. strejkbelagt arbete, strejkdrabbat företag

lakonlopettamissopimus                      avtal om återgång till arbetet

lakonmurtaja, lakonrikkoja                   strejkbrytare

lakonmurtaminen                                strejkbryteri

lakonuhka, även lakkouhka                  strejkhot; ibl. strejkrisk, risk för konflikt

lopullinen tarjous                                 slutbud

luvaton työtaistelutoiminta                   olaglig/olovlig (Sv.)/otillåtenkonfliktåtgärd

lykätä lakko                                       flytta fram, skjuta upp strejk (jfr siirtää lakko)

M

mennä lakkoon                                  gå (ut) i strejk, strejka, börja strejka

myötätuntolakko     sympatistrejk, även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, kannatuslakko, solidaarisuuslakko)

myötätuntosaarto                              sympatiblockad

myötätuntosulku                               sympatilockout

myötätuntotoimenpide,

myötätuntotoimi                               sympatiåtgärd, sympatiaktion

N

neuvotella                                       förhandla, överlägga

neuvottelija                                     förhandlare

neuvottelu                                       förhandling, överläggning

neuvottelu, sitkeä                            mangling; utdragna/långa/segslitna förhandlingar

O

olla lakossa                                     strejka

osittainen        begränsad, partiell; t.ex. begränsad/partiell arbetskonflikt, strejk, lockout e.d. (jfr rajoitettu)

P

paikallinen lakko                             lokal strejk

painostuskeino                               påtryckningsmedel

pakkosovittelu                                tvångsmedling

pakote                                           sanktion

palkkakiista, palkkariita                   lönetvist

palkkasulku, palkkojen

jäädyttäminen, palkan-

korotuskielto                                  lönestopp

perintäsaarto, även perimissaarto    indrivningsbojkott def. arbetsgivaren vägrar bära upp löntagarnas medlemsavgifter till facket

piirisovittelija                                  distriktsförlikningsman

pistelakko  punktstrejk def. strejk inriktad endast på vissa nyckelfunktioner eller nyckelföretag (jfr täsmälakko)

poikkeuslaki                                   undantagslag

porrastettu lakko                             strejk som utvidgas stegvis/trappas upp

R

rajoitettu     begränsad, partiell t.ex. begränsad/partiell arbetskonflikt, strejk, lockout e.d.(jfr osittainen)

rajoittaa lakko-oikeutta                   begränsa, inskränka strejkrätten

riidanalainen                                  omtvistad, tviste-, tvistig

riita                                               tvist

riitakysymys                                   tvistefråga, stridsfråga, kontrovers (jfr kiistakysymys)

riitapuoli                                        part, tvistande part, part i en konflikt

riitauttaa      bestrida, göra stridig def. hänskjuta en lokal tvistefråga till följande instans

rikkuri                                           ‑brytare, ofta strejkbrytare

ryhtyä lakkoon                                gå (ut) i strejk, strejka, börja strejka

ryhtyä työtaisteluun                         ta konflikt, vidta/tillgripa konfliktåtgärder

S

saarron rikkuri                                blockadbrytare

saarto   blockad def. konfliktåtgärd där ett fackförbund uppmanar sina medlemmar att inte utföra vissa uppdrag eller sköta vissa uppgifter

saartovaroitus                                blockadvarsel, varsel om blockad

sanktio                                         sanktion

selkkaus                                       konflikt, arbetskonflikt (jfr työselkkaus)

siirto-oikeus    rätt att flytta fram/skjuta upp/senarelägga (t.ex. konfliktåtgärder)

siirtää lakko                                  flytta fram, skjuta upp strejk (jfr lykätä lakko)

solidaarisuuslakko    sympatistrejk även solidaritetsstrejk (jfr tukilakko, kannatuslakko, myötätuntolakko)

sopimusriita                                  avtalstvist

sovinto, sovinnonteko                    förlikning, medling

sovintoesitys, ‑tarjous                    medlingsbud, medlingsförslag, förlikningsförslag,

                                                   förlikningsbud, kompromissförslag

sovintomenettely                           förlikning(sförfarande), medlingsprocedur,

                                                   medling(ssätt)

sovitella                                        medla, jämka

sovittelija                                      förlikningsman, medlare

sovittelijan tarjous                          medlarbud

sovittelu                                        förlikning, jämkning, medling

sovitteluehdotus     medlingsbud, medlingsförslag, förlikningsförslag, förlikningsbud, jämkningsförslag,                                                                                             kompromissförslag

sovittelulautakunta                         förlikningsnämnd

sovitteluratkaisu                            medlingsresultat, lösning, kompromiss(lösning)

sovitteluyritys         medlingsförsök, försök till medling/jämkning/förlikning

suojelutyö         skyddsarbete def. arbete som måste utföras också under strejk för att t.ex. fara för människor eller djur eller skada på anläggningar skall kunna avvärjas

suurlakko                                      storstrejk

T

tarjous                                          bud, förslag

torjua                                           avvärja

tukilakko       sympatistrejk, även solidaritetsstrejk def. strejk för att stödja andra löntagare som är indragna i en arbetskonflikt(jfr kannatuslakko, myötätuntolakko, solidaarisuuslakko)

tukitoimi        sympatiaktion, stödaktion, solidaritetsaktion, stödåtgärd, sympatiåtgärd

tulkintakiista, tulkintariita,

tulkintaerimielisyys                         tolkningstvist

tunnustella                                    göra en trevare, sondera

tunnustelu                                     trevare, sondering

työhönpaluu                                  återgång till arbetet

työmarkkinaselkkaus                     arbetsmarknadskonflikt

työnseisaus             a) arbetsinställelse (vid organiserad konfliktåtgärd), def. konfliktåtgärd på arbetsmarknaden i form av strejk eller lockout

                              b) arbetsnedläggelse; lägga ner arbetet (vid spontan strejk)

työrauha arbetsfred def. tillstånd på arbetsmarknaden när konfliktåtgärder inte förekommer

työrauhan rikkominen                     brott mot arbetsfred, arbetsfredsbrott

työrauhavelvoite, työrauhavelvollisuus fredsplikt def. skyldighet att inte vidta konfliktåtgärder under pågående avtalsperiod

työriita, työkiista   arbetstvist def. meningsskiljaktighet som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda eller tolkning av avtal

työselkkaus        arbetskonflikt, konflikt def. akut motsättning mellan arbets­tagare och arbetsgivare som tar sig uttryck i eller leder till konfliktåtgärder, vanl. strejk eller lockout (jfr selkkaus)

työsulku, även työnsulku    lockout def. konfliktåtgärd som vidtas av arbetsgivare och som består i att de anställda utestängs från arbetsplatsen

työsulkuvaroitus                             lockoutvarsel, varsel om lockout

työtaistelu      arbetskonflikt, konflikt, stridsåtgärd(er) def. åtgärd som tillgrips vid arbetstvist; övergripande  term för strejk, lockout, blockad, bojkott m.m.

työtaistelu-                                    konflikt-, strids-

työtaisteluohjeet                            strejkanvisningar, strejkdirektiv

työtaisteluoikeus                            konflikträtt

työtaistelurahasto                           konfliktfond, strejkfond

työtaistelutoimenpide, työtaistelutoimi      konfliktåtgärd, stridsåtgärd

työtaistelu-uhka, uhka työtaistelusta        konflikthot, ofta strejkhot, ibl. risk för konflikt/strejk

työtaisteluvaroitus                           konfliktvarsel, ofta strejkvarsel

työtuomioistuin                               arbetsdomstolen

täsmälakko                                    punktstrejk (jfr pistelakko)

täydellinen                                     total/obegränsad t.ex. total/obegränsad arbetskonflikt,

                                                    strejk, lockout

U

uhkavaatimus                                ultimatum

ulosmarssi                                    utmarsch; tåga ut (i protest)

V

valtakunnansovittelija                     riksförlikningsman, (Sv.: riksmedlare)

valtakunnansovittelijain toimisto      riksförlikningsmännens byrå

varoitus                                        varsel (i samband med konfliktåtgärder)

varoitusaika, även varoitusilmoitusaika      varselperiod, varseltid def. den tid som måste gå från det arbetsgivaren och  riksförlikningsmannens byrå underrättas till dess strejken verkställs                    

viedä lakkoon                                ta ut i strejk/konflikt (personer el. arbetsplatser)

villi lakko         vild/olaglig/olovlig (Sv.)/otillåten strejk (jfr korpilakko, laiton lakko)

virkariitalautakunta                         tjänstetvistnämnden

välittäjä                                         medlare

välittää                                          medla, förlika

välitys                                            medling