null Arbetstidstermer

Artikel 1/1999

Arbetstidstermer

Listan på arbetstidstermer är utarbetad av den svenska språk­nämnden FackTerm, som verkar i anslutning till arbets­marknads­organisationerna för den privata, kommunala och statliga sektorn. Kommentarer och tillägg kan skickas till FackTerms sekreterare, Kesia Sjövall, per e-post: kesia.sjovall@kuntaliitto.fi eller per fax 09 771 20 53.

 

A

aamuvuoro                             morgonskift

aattoiltalisä                             helgaftonstillägg

aattokorvaus,

aattopäiväkorvaus                 helgaftonsersättning

aattopäivä                              helgdagsafton, helgafton

aattopäivälisä                         helgaftonstillägg

aattovapaa                             ledig dag före helg

aikahyvitys                             tidskompensation, kompensation i tid, ersättning i (ledig) tid, tidsgottgörelse

aikakerroin                             tidsfaktor

aikakortti                                tidkort

aikalaskelma                          tidberäkning

aikapalkka, aikapalkkaus         tidlön, tidavlöning

aikapalkkaustyö                      tidlönsarbete

aikarajoitus                             tidsbegränsning

aikatutkimus                           tidsstudier

aikatyölisä                              tidsarbetstillägg

aikaurakka                             tidackord, blandackord

aiottu vapaa                           planerad ledighet

ajankäyttöerittely                     tidsanvändningsanalys

ajankäyttötutkimus                  tidsstudier

ajankäytön mittaus                  tidsfördelningsstudie

ajantasausvapaa                     (tids)utjämningsledighet

aktiivityöaika                          arbetad tid

alallaoloaika                           tid i branschen, tjänstgöring inom branschen

alkamishetki                           begynnelsetidpunkt

alkamispäivä                          begynnelsedag

alkupäivä                               begynnelsedag

ansainta                                 intjänande av, intjänings-

ansaintaperuste                      kvalifikationsgrund

ansaintasääntö                       regeln om intjänande, intjänanderegel, intjäningsregel

ansaita vuosilomaa                 tjäna in semester

arkilauantai                           helgfri lördag

arkipyhä                                söckenhelg, lätthelgdag (Sverige)

arkipyhäkorvaus                     söckenhelgsersättning, helgdagsersättning

arkipyhäviikko                        söckenhelgsvecka

asuntovarallaolo                     beredskap i bostaden, bostadsberedskap

aukioloaika                            öppettid

 

E

enimmäistyöaika                   maximal arbetstid

epätyypillinen                        atypisk (arbetstid)

erityisäitiysvapaa                   särskild moderskapsledighet

 

H

henkilötyöpäivä                     dagsverke

henkilötyövuosi                     årsverke

hoitovapaa                           vårdledighet, vårdledigt

– osittainen                          partiell vårdledighet

– tilapäinen                          tillfällig vårdledighet

– jäädä hoitovapaalle            ta ut vårdledighet

hukka-aika                          spilltid

hälytysluonteinen työ            utryckningsbetonat arbete

hälytystyö                            utryckningsarbete

hätätyö                                nödarbete, nödfallsarbete (Sverige)

 

I

iltatyö                                  kvällsarbete

iltatyökorvaus                       kvällsersättning, ersättning för kvällsarbete

iltatyölisä                             kvällstillägg, tillägg för kvällsarbete

iltavuoro                              kvällsskift

inventaarit                            inventering

isyysloma                             faderskapsledighet

isyysrahakausi                      faderskapspenningsperiod, den tid då man får faderskaps­penning

isyysvapaa                           faderskapsledighet

 

J

jaksottaminen                      uppdelning, indelning, indelning i perioder, periodisering

jaksotus                              indelning, periodindelning, periodisering (t.ex. vid uppsägning delas semesterersättning upp enligt                                                           dagslönen, först därefter självrisk och sedan a-kassa eller grunddagpenning)

jaksotyöaika                        periodarbetstid

joustoaika                           flextid, flexibel arbetstid

joustoajan soveltaminen       flexa, flexning

joustot                                flex

joustovapaa                        flexledigt, flexledighet

joutuisuus                           (snabb) arbetstakt, prestation (rationaliseringsterm)

jäädä lomalle,                      ta ut, ha semester, ledighet osv.

      vapaalle jne.

 

K

kahvitauko                           kafferast, kaffepaus

kalenterikuukausi                 kalendermånad

-viikko                                 ‑vecka

-vuorokausi                          ‑dag

-vuosi                                  ‑år

kappaleurakka                     styckackord

karenssiaika                        karenstid

kausityö                              säsong(s)arbete

keikkatyö                            ströjobb, kortjobb, turné (musiker)

kellokortti                            stämpelkort, tidkort, passerkort

kellokorttilaite                      tidur, stämpelur, stämpelklocka

kertyminen, kertymä             intjäning, kumulation

kertynyt loma                       intjänad semester

kertyä jollekin                      inflyta, kumuleras, tjänas in,hellre intjänad semester/pension

kerääntyä                            samlas, anhopas, kumuleras, få ihop, intjänas

keskeytys                            avbrott, uppehåll

– työnteon                           avbrott i arbete

keskeytysaika                      avbrott

keskituntiansio                     medeltimlön, medeltiminkomst

kesäloma                             semester (sommarsemester endast i motsats till den del som tas ut under vintern)

kesätyöntekijä                       sommarhjälp, sommaranställd, sommararbetare

kesävapaa                            sommarledighet

koeaika                                prövotid

koeaikainen                          på prövotid, på prov, provanställd

koeajaksi otettu                     provanställd, anställd på prövotid

kokoaikainen                        på heltid (anställd, studera), heltids-(arbete), heltidsanställd, heltidare (vard.)

kokoaikatyö                          heltidsarbete

kokoaikatyötä tekevä             heltidsarbetande (kommunala sektorn)

kokonaistyöaika                    totalarbetstid

kokopäiväinen                      heldags-, på heltid

kokopäivätyö                        heldags-, heltidsarbete

kulunvalvonta                       passerkontroll, passagekontroll

 

L

lauantailisä                           lördagstillägg

lauantaityö                            lördagsarbete

lauantaivapaa                        lördagsledigt, lediga lördagar

lepoaika                                rast, vila, arbetspaus (Sverige)

lepoaika, päivittäinen              daglig vilotid

lepotauko                              vilopaus, rast, arbetspaus (Sverige)

lisätyö            

                                            – mertidsarbete (ArbetstidsL)

                                            – merarbete, tilläggsarbete, extra arbete, (förlängning av en deltidsanställds ordinarie arbetstid, t.ex. från 20 till 25 timmar per vecka)

lisätyöaika                              tilläggsarbetstid

lisätyökynnys                          tröskel för mertidsarbete, mertidströskel

lisätyömääräys                        beordran om övertid

lisätyötunti                              mertidstimme

lisävapaapäivä X                     extra fridag X, X-dag (hotellbranschen)

liukuma                                  flexram (vid flexibel arbetstid), glidning (löner), löneglidning

loma                                      ledighet, semester, lov, ferie, permission

– palkaton                              ledighet utan lön, oavlönad ledighet

loma-aika                               semester

lomaan oikeuttava                   semesterkvalificerande, tid som berättigar till semester

lomakausi                               semesterperiod

lomakertymä                           intjänad semester

lomakorvaus                           semesterersättning

lomallelähtöhetki                     (tidpunkten) då semestern börjar, begynnelsetidpunkt för semestern

lomaltapaluuraha                     se lomaraha

lomanantokausi                       semesterperiod

lomanmääräytymis-                 (semester)kvalifikationsmånad

      kuukausi

      (edunmääräytymis-)      

– täysi                                    full kvalifikationsmånad

– vajaa                                   ofullständig kvalifikationsmånad

lomanmääräytymisvuosi           kvalifikationsår

lomaoikeus                             rätt till semester

lomapalkka                             semesterlön

lomapäivä                               semesterdag

lomaraha                                semesterpremie (privata sektorn), semesterpenning, ‑peng (offentliga sektorn), semesterdagstillägg (Sverige)

lomarahavapaa                        utbytesledighet

lomauttaminen, lomautus          permittering

lomautusilmoitus                      meddelande om permittering, permitteringsvarsel, permitteringsmeddelande

lomautusilmoitusaika                meddelandetid/varseltid för permittering

lomavuosi                                semesterår

lounastauko                             lunchrast, lunch, lunchpaus

lyhytaikainen työ                      korttidsarbete

 

M

maanantaivapaa                       måndagsledigt

matkavuorokausi,                     resedygn

      matkustusvuorokausi    

miestyöpäivä                            dagsverke

miestyövuosi                            årsverke

myöhentää                              senarelägga, skjuta på, skjuta upp, uppskjuta

määräaikainen                         se työsuhde               

määrävuosikorotus                   årsförhöjning

 

O

opintovapaa                             studieledighet

osa-aikaeläke                          deltidspension

osa-aikainen                            på deltid, deltidsanställd, deltids-, av deltidsnatur, deltidare (vard.)

osa-aikaistaminen                     ändra till deltid/ombilda till deltidsanställning

osakuu                                     partiell månad

osapäivätyö                              deltidsarbete, deltidsjobb, deltidsanställning

osapäivätyöntekijä                     deltidsanställd, deltidsarbetare, deltidsarbetande,

                                               deltidare (vard.)

P

pakkolomautus, ‑loma               permittering

palkka, kiinteä                          fast lön

palvelusvuosi                            tjänsteår

palvelusvuosilisä                       tjänsteårstillägg, tjänstgöringstillägg

Pekkas-päivät                           Pekkanen-dagar (en form av arbetstidsförkortning)

periodityö                                 periodarbete

perustyöaika                             ordinarie arbetstid, grundarbetstid (läkare)

pitää lomaa, vapaata                 ta (ut), ha semester, ledighet

poissaolopäivä                          frånvarodag

poissaolotunti                           frånvarotimme

puoliaikainen                            halvtids-

puolipäiväinen                          halvdags-

pyhäpäivä                                helgdag

päivystys                                  jour, jourtjänstgöring, ha jour

päivätyö                                   dagarbete

päivävuoro                               dagskift

pätkätyö                                  korttidsjobb, kortjobb, korttidsanställning

päätoiminen                             med tjänsten som huvudsyssla, i huvudsyssla, med karaktär av huvudsyssla, med befattningen som                                                          huvudsyssla, heltidsanställd (ibl.)

R

ruokailutauko, ruokatunti           måltidsrast, lunchrast, lunchpaus, matrast, frukostrast                                                       

S

sairastumispäivä                       insjuknandedag

sairausaika                              sjuktid, sjukdomstid

sairausloma, sairasloma            sjukledighet, sjukledigt, vara sjukskriven

sairauspoissaolo                       sjukfrånvaro

sairauspäiväraha                       sjukdagpenning

sapattivapaa                             sabbatsledighet

                                               (jfr säästövapaa)

sapattivuosi                              sabbatsår, tjänstledighet                     

seisokkiaika                             stagnationstid (vid säsong-/driftstopp)

sekaurakka                              blandackord, tidackord, premielön (Sverige)

sijaisuus                                  vikariat

sijoittaa työpäiviä                      förlägga/placera arbetsdagar

sisäänteko                               arbeta in

sivutoiminen                             i bisyssla

sunnuntailisä                            söndagstillägg

sunnuntaikorotus                      söndagsförhöjning

sunnuntaikorvaus                      ersättning för söndagsarbete, söndagsersättning

sunnuntaityö                             söndagsarbete

suurjuhlapyhäkorvaus                storhelgsersättning

säteilyloma                               strålsemester, semester för personer i strålningsarbete, strålningssemester (förekommer inte längre)

säännöllinen työaika                  ordinarie arbetstid

säästövapaa                              sparad ledighet

 

T

talviloma                                   vintersemester

tarkastelujakso                          granskningsperiod

tasausvapaa                              utjämningsledighet

tasoittumisjakso, ‑kausi       utjämningsperiod                                                              

tasoittumisjärjestelmä                 utjämningsschema (för arbetstiden)

tilapäinen työ                             tillfälligt arbete, jobb

toimistotyöaika                           byråarbetstid (kommmunsektorn)

tuntipalkka                                 timlön, timpenning, timpeng

tuntipalkkainen                          med timlön, timavlönad

tuntityöntekijä                            timanställd

työaika

– epämukava                             obekväm arbetstid (OB-tillägg, tillägg för obekväm arbetstid)

– joustava                                  variabla arbetstider

– liukuva                                    flexibel arbetstid (jfr joustava), flextid, anpassad arbetstid

– poikkeuksellinen                      avvikande arbetstid

– porrastettu                              spridda, differentierade arbetstider

– päällekkäinen                          överlappande arbetstid

– säännöllinen                            ordinarie arbetstid

– tehty                                       arbetad tid

– viikkottainen                            arbetstid per vecka, veckoarbetstid

– työajan lyhennys                      arbetstidsförkortning, förkortning av arbetstiden

– työajan pidennys                      arbetstidsförlängning, förlängning av arbetstiden

työaikaan rinnas-                        med arbetstid jämförbar tid               

      tettava aika        

työaikajakso, työjakso                  arbetsperiod, period

työaikajärjestelmä                        arbetstidsarrangemang, arbetstidssystem, arbetstidsschema

työaikajärjestely                           reglering av arbetstiden(L om utkomstskydd för arbetslösa), omställning i arbetstiderna,                                                                        arbetstidsschema (Semes­­terL, SemesterL för sjömän),arbetstidsarrangemang, uppläggning av                                                              arbetstiden(SemesterL för sjömän, MatrikelF)

työaikakirjanpito                          arbetstidsbokföring

työaikamuoto                              arbetstidsform

työaikamääräys                           bestämmelse om arbetstid

työaikavaihtoehto                         arbetstidsalternativ

työjakso                                      arbetsperiod, arbetspass

työjärjestelmä                              arbetsschema

työrupeama                                 arbetspass

työssäolo, työssäoloaika               tid i arbete

työssäoloehto                              arbetsvillkor (pensionslagens uttryck),villkoret om tid i arbete (L om utkomstskydd för arbetslösa), krav på aktiv arbetstid

työssäolopäivä                             arbetad dag

työsuhde                                     anställning, anställningsförhållande (eller arbetsförhållande om lagstiftningen binder)

– määräaikainen                          visstidsanställning, tidsbunden, projektanställning

– satunnainen                              tillfällig anställning

– tilapäinen                                 tillfällig/temporär anställning

työtunti                                       arbetstimme

– tehty                                        arbetad timme, utförd arbetstimme

työtuntijärjestely                           arbetstidsarrangemang

työtuntiluettelo                             arbetstidsförteckning, förteckning över arbetstimmar

työviikko, lyhyt/lyhennetty förkortad arbetsvecka (form av permittering), kortvecka

työvuoro                                      skift, arbetspass

työvuorojärjestelmä                       arbetsskiftssystem

työvuoroluettelo                            arbetsskiftsförteckning

työvuorotaulukko                          arbetsskiftsförteckning, arbetstidsschema

täydennysajan palkka                    fyllnadslön

 

V

vanhempainrahakausi                    föräldrapenningsperiod

vanhempainvapaa                         föräldraledighet, barnledighet (Sverige)

      (tidigare ‑loma)   

vapaa                                           ledighet, ledigt

– palkallinen                                 ledighet med lön, avlönad ledighet

– palkaton                                    ledighet utan lön, oavlönad ledighet

– viikkottainen                              ledighet per vecka

vapaa-aika                                    fritid, ledighet

vapaa-aikahyvitys                           kompensation i ledig tid, tidskompensation, gottgörelse

vapaapäivä                                    ledig dag, fridag

vapaapäiväjärjestelmä,                   rullande, roterande fridagar, system med cirkulerande fridagar

      kiertävä                                         

vapaavuoro                                   friskift

vapauttaa                                     friställa

vapautus, kiinteä                           fast befrielse (från arbetet)

varallaolo, varallaoloaika                beredskap

vastikevapaa                                 kompensationsledighet, kompledighet (vard.), vederlagsledighet (sjöm.), ledigt

viikkolepo                                     veckovila

viikkotuntimäärä                            antalet veckotimmar

viikkotyöaika                                 arbetstid per vecka

viikkoylityö                                    övertid per vecka, veckoövertid

virassaolopäivä                              tjänstgöringsdag

virastotyöaika                                byråarbetstid

virkavapaa                                    tjänstledigt, tjänstledighet

vuoro                                           skift, tur

vuorokausilepo                              dygnsvila

vuorokautinen                               dygns-, per dygn

vuorottaja                                     avlösare

vuorottelujärjestelmä                     avlösningssystem

vuorotyö                                       skiftarbete

– aamuvuoro                                 morgonskift

– iltavuoro                                     kvällsskift

– jatkuva kaksivuorotyö                  fortlöpande tvåskiftsarbete

– kaksivuorotyö                             tvåskiftsarbete, tvåskift, arbeta/jobba tvåskift

– keskeytymätön                           oavbrutet, kontinuerligt treskiftsarbete

      kolmivuorotyö   

– keskeytyvä                                 avbrutet, diskontinuerligt, intermittent treskiftsarbete

      kolmivuorotyö                

– kolmivuorotyö                              treskiftsarbete

– käydä vuorotyössä                        arbeta i skift

– tehdä vuorotyö                             arbeta i skift, skiftarbeta

– päivävuoro                                   dagskift

– viisivuorotyö                                 femskiftsarbete

– yksivuorotyö                                ettskiftsarbete

– yövuoro                                       nattskift

vuorotyöjärjestelmä                         skiftarbetssystem

vuorotyölisä                                    skifttillägg, tillägg för skiftarbete

vuorotyöntekijä                               skiftarbetare

vuorovapaa                                    skiftledighet

vuosiloma                                      semester

– jäljelläoleva/käyttämätön              innestående semester

vuosilomakorvaus                           semesterersättning

vuositasolla                                    på årsnivå

vuosityöaika,                                  arbetstid per år, årsarbetstid

      vuotuinen työaika          

välipäivä                                        klämdag (enstaka arbetsdag mellan söndag och helgdag eller mellan helgdag och söndag)

 

Y

yleistyöaika                                    allmän arbetstid (kommunala sektorn)

ylitetuntijärjestelmä                         systemet med överskridningstimmar

ylitunti                                           övertimme (för lärare)

ylituntipalkkio                                 övertimarvode (för lärare)

ylituntipalkkioperuste                      övertimarvodesgrund (för lärare)

ylityö                                             övertid, övertidsarbete, övertidstjänstgöring

– tehdä ylityötä                              arbeta över, övertid

– tehdä sisään/takaisin/etu-            arbeta in

      käteen      

– vuorokautinen                              dygnsövertid

ylityöaika                                       övertid

ylityökorotus                                   övertidsförhöjning

ylityökorvaus                                  övertidsersättning, ersättning för övertid, övertidskompensation

ylityökynnys                                   övertidströskel, tröskel för övertid

ylityölisä                                        övertidstillägg, tillägg för övertid

ylityöllisyys                                     översysselsättning

ylityöluettelo                                   övertidsförteckning

ylityömääräys                                 beordran om övertidsarbete

ylityöpalkkio                                   övertidsarvode

ylityöraja                                        övertidsgräns per dygn/per vecka

ylityötunti                                       timme övertid, övertidstimme

ylityövapaa                                     kompensationsledigt/ledighet (t.ex i avtal, stilen avgör), kompledigt (vanligare, vard.)

yöpymiskorvaus                              övernattningstillägg (familjedagvårdare)

yöpymisraha                                   övernattningspenning (familjedagvårdare)

yötyö                                             nattarbete                 

yötyölisä                                        nattillägg, tillägg för nattarbete, nattarbetstillägg

yövuoro                                         nattskift

yövuorolisä                                    nattskiftstillägg

yövuorotyö                                    nattskiftsarbete

 

Ä

äitiysrahakausi                               moderskapspenningsperiod, den tid då man får moderskapspenning

äitiysvapaa                                    moderskapsledighet