null Finska nu

Noterat 1/2011

Finska nu

Sedan 2007 pågår ett projekt i Finland som heter Svenska nu. Genom projektet får finsktalande barn och ungdomar uppleva det svenska språket genom olika kulturaktiviteter. Nu inleds ett motsvarande projekt i Sverige: Finska nu.

En viktig målgrupp för projektet är 4–6-åriga barn med finsk anknytning, men som nödvändigtvis inte har finska som ett aktivt hemspråk.

Syftet med projektet är att genom förmedling av levande finskspråkig kultur öka intresset kring det finska språket hos barn, men även hos deras föräldrar, förskolepersonal m.fl.

Verksamheten kommer att bestå av att kulturutövare besöker förskolor och genom lek, dans, berättande och teater skapar ett ökat intresse kring det finska språket. Aktiviteterna kommer att ske på både svenska och finska. En pilotstudie kommer att genomföras under augusti till oktober 2010. Därefter startar projektet 2011 i mindre skala och expanderas under 2012 och 2013.

Det finns ca 675 000 personer i Sverige som har finsk anknytning. Av dessa är ca 250 000 finsktalande. I Sverige är finskan ett lagstadgat minoritetsspråk med utökade rättigheter för den finskspråkiga befolkningen. Från och med den 1 maj 2010 gäller rättigheterna i 26 kommuner.

I denna tidskrift: 1/2011