null Språk i Norden 2007

Aktuell litteratur 3/2007

Tiina Pitkäjärvi

Språk i Norden 2007

I årets nummer av Språk i Norden ligger fokus på mediespråk. Invånarna i Norden ägnar i genomsnitt sex timmar varje dag åt medier, men då är det fråga om bruttotid. Internet och digitalisering har bidragit till att tiden fördelas mellan flera olika medier medan den totala medietiden förblivit nästan oförändrad. Eva Harries artikel Nordiska medievanor i förändring återger vad som hänt i våra medielandskap de senaste två decennierna (från gratistidningarnas krig på 1990-talet över till den direkta kommunikationen på nätet).

Ari Páll Kristinsson ger under rubriken Talt vs. skrevet om manusets rolle i radiospråk en inblick i radiospråket på Island utgående från en studie i talspråklighet och skriftspråklighet. Också radiomediets samtida roll dryftas. Stig Hjarvard skriver om Sprogets medialisering och Catharina Grünbaum diskuterar Språkvård för morgon­dagens medier.

Sammanlagt innehåller Språk i Norden 2007 drygt tio artiklar som behandlar den nordiska språkverkligheten. Som tidigare ingår en översikt av nordiskt språksamarbete under det gångna året och en förteckning över ny språklitteratur från de enskilda nordiska länderna.

 

Språk i Norden 2007. Språknemdene i Norden 2007. 180 sidor. ISBN 82-7433054-4.

 Du kan köpa Språk i Norden från Focis. Boken kostar 10 euro.

 

Tiina Pitkäjärvi