null Svensk-finsk språkkontakt nu och då

Aktuell litteratur 4/2002

Sandra Bernas

Svensk-finsk språkkontakt nu och då

Konferensrapporten från den tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning innehåller 30 av de föredrag som ungefär 150 konferensdeltagare åhörde i Åbo den 11 och 12 maj 2001. Utgivare av skriften är Marketta Sundman och Anne-Marie Londen. Här återfinns tre plenarföredrag som på olika sätt berör konferensens övergripande tema: svensk-finsk språkkontakt genom tiderna. Kaisa Häkkinen redogjorde i det ena av dem för de många svenska lånord som finns i finskan och andra likheter som finns i språken efter århundraden av kontakter och utbyten av olika slag. Leena Huss koncentrerade sig i stället på den svensk-finska språkkontakten av i dag, då hon bland annat såg närmare på minoritetspolitikens utveckling i Sverige, Sverigefinska språknämndens verksamhet och forskningsprojektet Språklig emancipation i Finland och Sverige. Det tredje plenarföredraget hölls av Marika Tandefelt under rubriken Land ska med lag byggas – också med en språklag? Exemplet Finland och handlade om språklagsstiftningen och finländarnas språkliga rättigheter och skyldigheter.

Sektionsföredragen behandlade ett flertal olika teman, bland andra elevspråk, textanalys, fonetik, samtalsanalys och grammatik. I slutet av konferensrapporten finns engelska sammanfattningar av samtliga artiklar.

 

Svenskans beskrivning 25. Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning Åbo den 11 och 12 maj 2001. Marketta Sundman & Anne-Marie Londen (utg.), Åbo 2002. ISBN 951-29-2175-8, 371 s.

Sandra Bernas