null Två böcker om textanalys

Aktuell litteratur 3/2001

Lisa Södergård

Två böcker om textanalys

En tredje, omarbetad upplaga av Lars Melins och Sven Langes Att analysera text har utkommit. Upplagan skiljer sig från de tidigare främst genom att författarna skrivit två helt nya kapitel som handlar om innehållsanalys och om stilens effekt på läsarna. Dessutom har råd om hur man kan använda datorn som hjälpmedel vid textanalys tillkommit.

I handboken går författarna steg för steg igenom­ hur man analyserar en text. Tyngdpunkten ligger i huvudsak på den praktiska tillämpning­en. Det finns många konkreta exempel, ungefär hälften av boken består faktiskt av modellanalyser där allt från politiska tal till litterära texter och nyhets­artiklar analyseras grundligt.

Lennart Hellspong har också skrivit om text­analys men ur ett annat perspektiv. I hans bok Metoder för brukstextanalys ligger tyngdpunkt­en främst på olika typer av analysmetoder. Beroende på syftet med analysen varierar metoderna och Hellspong presenterar över 20 olika analysmetoder. Syftet med en konstruktivistisk analys är till exempel att undersöka ”hur en text bygger upp en symbolisk värld som ett medel för att lösa ett praktiskt eller teoretiskt problem” medan syftet med en retorisk analys helt enkelt är att undersöka hur avsändaren gör för att påverka och övertyga mottagaren med hjälp av texten. Hellspong visar också hur man kan se på samma text från olika håll genom att tillämpa de olika analys­metoderna på en och samma text. Boken riktar sig både till personer som skriver brukstexter och sådana som läser dem.

 

Lars Melin & Sven Lange: Att analysera text. Stilanalys med exempel. 3 uppl. Studentlitteratur 2000. 172 s.

Lennart Hellspong: Metoder för brukstextanalys. Studentlitteratur 2001. 310 s.

Lisa Södergård