Registerredogörelse

Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), 6.7.2018

Registrets namn: Språkbruks prenumerantregister

Registerförare:

Namn: Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet)

Adress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter: e-post kirjaamo(at)kotus.fi, telefonväxel 029 533 200

 

Registerförarens kontaktpersoner:

Namn: Bianca Ortiz Holmberg, chefredaktör för Språkbruk

Kontaktuppgifter: bianca.ortiz.holmberg(at)sprakinstitutet.fi, telefon 0295 333 300

 

Dataskyddsansvarig: Maija Sutinen, Institutet för de inhemska språken

  • allmänna dataskyddsärenden

Kontaktuppgifter: e-post maija.sutinen(snabel-a)kotus.fi, telefon 0295 333 208

 

Kontaktperson för dataskyddsfrågor vid Språkinstitutet: Risto Uusikoski

  • dataskyddsärenden vid Språkinstitutet

Kontaktuppgifter: e-post risto.uusikoski(snabel-a)kotus.fi, telefon 0295 333 213

 

Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter:

I prenumerantregistret samlar vi information som behövs för administration och fakturering av prenumerationer på tidskriften Språkbruk.

 

Personuppgifter i registret:

Via prenumerationsblanketten ger beställaren följande uppgifter om sig själv eller mottagaren av en gåvoprenumeration:

  • namn
  • postadress
  • e-postadress
  • telefonnummer (frivilligt)
  • uppgifter om förbud och samtycken för marknadsföring av Språkbruk

 

Till vem överlämnar vi personuppgifter? Överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vid behandlingen av personuppgifter använder vi oss av underleverantörer, som verkar för vår räkning. Prenumerantregistret handhas av företaget Jaicom som i samarbete med förläggaren Nordinfo och utgivaren Institutet för de inhemska språken sköter distributionen och marknadsföringen av Språkbruk.

Personuppgifter lämnas vid behov ut till utomstående endast med den registrerades samtycke. Dina personuppgifter hanteras inom EU eller EES.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt med tanke på det ändamål för vilket ifrågavarande personuppgift behandlas. Vi minimerar både lagringstiden och mängden data som lagras. Uppgifterna sparas högst sex år efter att kundförhållandet upphört.

 

Vad gör vi för att skydda personuppgifterna?

Endast de av våra anställda som genom sitt arbete har rätt att behandla personuppgifter har tillgång till system med personuppgifter. De som hanterar informationen har tystnadsplikt.

Registren upprätthålls och skyddas med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi säkerställer att våra system är feltoleranta och att uppgifter kan återhämtas. Vi skyddar uppgifterna bland annat med hjälp av åtkomstkontroll och tekniska lösningar såsom brandmurar och lösenordsskydd. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem är belägna i låsta utrymmen och endast vissa på förhand bestämda personer har tillgång till utrymmena.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Enligt lag har du rätt att kontrollera de uppgifter vi har samlat in om dig och huruvida vi har samlat in uppgifter om dig. Du har också rätt att kräva att bristfälliga eller oriktiga uppgifter utan dröjsmål ska korrigeras eller raderas.

Du kan utöva din rätt till insyn genom att kontakta den registeransvarige som anges ovan.

Registerföraren har rätt att ta ut en avgift för administrativa kostnader för att tillhandahålla informationen, ifall mindre än ett år har förflutit sedan du använt din rätt att kontrollera dina uppgifter.

Du har också rätt att lämna klagomål till dataskyddsombudsmannen.