null Folkmålsstudier

Aktuell litteratur 3/2014

Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 52, Helsingfors 2014. Red. Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm och Caroline Sandström. 179 sidor.

Årets nummer av Folkmålsstudier (FMS) diskuterar olika språkvetenskapliga metoder inom språkforskningen. Hösten 2012 arrangerade Föreningen för nordisk filologi ett symposium som behandlade språkvetenskapliga metoder, och tre av artiklarna i FMS baserar sig på föredrag som hölls på symposiet.

Förutom dessa innehåller FMS 52 också lectio praecursoria från tre disputationer inom ämnet nordiska språk 2013, nämligen Sofie Henricsons, Eeva-Liisa Nyqvists och Anders Stendahls lectior. (Språkbruk har presenterat dessa avhandlingar i tidigare nummer.) Henricson undersökte svenskan på svenska språköar i Finland, Nyqvist species och artikelbruk i finskspråkiga grundskolelevers inlärarsvenska, och Stendahl användningen av en som indefinit artikel i fornsvenskan.

Som vanligt ingår också recensioner. Boken kan bland annat beställas från Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors.