Termer i kommunallagen
2/1995

Termer i kommunallagen

I juli träder den nya komunnallagen i kraft. Vi publicerar här en kort finsk-svensk ordlista med centrala termer i lagen. Listan är tagen ur Språkråd 2/1995. Språkråd är ett informationsblad som ges us av Statsrådets svenska språknämnd.

   Några av termerna i den nya kommunallagen är värda en kommentar. Finskans varajäsen och varavaltuutettu har i lagen översatts med ersättare i stället för suppleant. Bakgrunden till det här valet är att man i Sverige allt mer börjat gå över från suppleant till ersättare, särskilt i lagtext. Det är givetvis inte fel att tala om suppleanter, men man kan minnas att ordet suppleant alltså inte används i nyare förvaltningstext.

   Lagen heter kommunallagen, inte ”kommunlagen”, som man kanske kunde förledas att utifrån det finska kuntalaki. Det finns en enkel tumregel för den som är osäker på användningen av förlederna kommunal-, som t.ex. kommunalval, komunallag och kommunalskatt, hänför sig främst till den kommunala verksamheten i allmänhet.

   Förleden kommun- används i sammansättningar som har med den enskilda kommunen eller med kommunerna som administrativa enheter att göra.  Exempel på den här typen av sammansatta ord är kommuninvånare och kommunstyrelse.

   Observera också att finskans eriävä mielipide motsvaras av avvikande mening på svenska. Man kan alltså låta anteckna avvikande mening (inte ”avvikande åsikt”) i ett protokoll.

 

Aloite                                                                              motion

Eriävä mielipide                                                           avvikande mening

Hallintosääntö                                                             förvaltningsstadga

Johtosääntö                                                                  instruktion

Kunnallisvaalit                                                             kommunalval

Kunnalisvalitus                                                            kommunalbesvär

Kunnan asukas                                                            kommuninvånare

Kunnanhallitus                                                            kommunstyrelse

Kunnanjohtaja                                                            kommundirektör

Kunnan jäsen                                                                           kommunmedlem

Kuntalaki                                                                      kommunallag

Kuntayhtymä                                                                           samkommun

Perussopimus                                                                grundavtal

             Kuntayhtymän perussopimus                                  grundavtal för samkommuner

Tarkastuslautakunta                                                               revisionsnämnd

Valtuusto                                                                       fullmäktige

Valtuuston jäsen, valtuutettu                                    ledamot i fullmäktige, fullmäktigeledamot

Varajäsen, varavaltuutettu                                       ersättare

Virkasääntö                                                                  tjänstestadga

Kuntayhtymän yhtymäkokous                               samkommunsstämma